با استفاده از فرم زیر میتوانید کسب و کارتان را در بانک اصناف کشور ثبت کنید.

فرم ثبت کسب و کار